ผู้เป็นอารยะ

ผู้เป็นอารยะ
นั้นย่อมจะใช้เหตุผล
ไม่ทำตามใจตน
ที่ตัณหามาชักจูง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ก.ค.๒๕๖๒