ความคิดและจิตใจ

ความคิดและจิตใจ
พระสอนไว้ อนัตตา
ไม่อาจจะบัญชา
ให้เป็นไปตามใจใคร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ก.ค.๒๕๖๒