เบื่อระอาสิ่งที่เคยมีอยู่

เบื่อระอาสิ่งที่เคยมีอยู่
อยากจะดูอยากจะได้สิ่งใหม่กว่า
นี้คือวิภวตัณหา
นำทุกข์มาให้ชีวิตและจิตใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ก.ค.๒๕๖๒