ความสุขของชีวิต

ความสุขของชีวิต
เกิดจากคิดเสียสละ
เห็นโทษแล้วเลิกละ
ตัวตัณหาอุปาทาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ส.ค.๒๕๖๒