ตายทั้งเป็น

ไร้ทรัพย์ ญาติพี่น้อง
ไร้พวกพ้อง ไร้ความดี
ชีวิตคนอย่างนี้
ท่านว่าไว้ตายทั้งเป็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ส.ค.๒๕๖๒