นับถือคนเห็นผิด

นับถือคนเห็นผิด
พาความคิดให้ผิดไป
นับถือมากเท่าไร
ยิ่งเข้าใกล้อบายภูมิ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ส.ค.๒๕๖๒