ความชั่วและความดี

ความชั่วและความดี
ใช่อยู่ที่ว่าเป็นใคร
แต่อยู่ที่นิสัย
อันเพาะบ่มสั่งสมมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ส.ค.๒๕๖๒