เวรกรรมที่ทำไว้

เวรกรรมที่ทำไว้
ไม่ไปไหนไปกับตน
เป็นเทพหรือเป็นคน
ต้องรับผลของเวรกรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ส.ค.๒๕๖๒