ความคิดที่สร้างสรรค์

ความคิดที่สร้างสรรค์
นั้นต้องไม่ทำร้ายใคร
โดยเกิดจากจิตใจ
อันรอบคอบกอปรด้วยธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ก.ย.๒๕๖๒