ศักดิ์ศรีของมนุษย์

ศักดิ์ศรีของมนุษย์
สำคัญสุดกว่าสิ่งใด
ทุกคนย่อมเจ็บใจ
เมื่อมีใครมาย่ำยี
เราคนเขาก็คน
คิดเหตุผลให้ถ้วนถี่
ก่อนทำก่อนพาที
อาจรู้ซึ้งถึงใจคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ก.ย.๒๕๖๒