สรรพสิ่งทั้งมวลล้วนไม่เที่ยง

เมื่อได้ยินรู้แต่แค่ได้ยิน
เรื่องทั้งสิ้นก็ดับพร้อมกับเสียง
สรรพสิ่งทั้งมวลล้วนไม่เที่ยง
ขอแต่เพียงเราอย่าอุปาทาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ก.ย.๒๕๖๒