สรรพสิ่งในโลกนี้

สรรพสิ่งในโลกนี้
ล้วนแต่มีเหตุปัจจัย
เกิดขึ้นและดับไป
ไม่มีใครดลบันดาล
ดังนั้น สิ่งที่หวัง
มีบางครั้งได้พบพาน
บางครั้งอันตรธาน
ไม่สมหวังบ้างก็มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๕ ต.ค.๒๕๖๒