รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ต้นไม้ มีลำต้น
ใบ ดอก ผล แม้แตกต่าง
แต่ว่าทุกๆอย่าง
ล้วนเกิดจากรากเดียวกัน
รากฐานสังคมไทย
เปรียบก็คล้ายต้นไม้นั้น
แม้ต่างชาติพันธุ์
ตามกำเนิดที่เกิดมา
แต่เราต่างมีชาติ
และมีศาสน์ กษัตรา
ที่รวมจิตวิญญาณ์
ไว้ยึดเหนี่ยวอย่างเดียวกัน
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เป็นสมบัติที่สำคัญ
เทิดทูนเหนือชีวัน
ไทยจึงอยู่คู่โลกมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ต.ค.๒๕๖๒