ปฏิบัติผิดความจริง

นับถือพระไตรรัตน์
ปฏิบัติผิดความจริง
ไปทำแต่ในสิ่ง
อันนอกธรรมนอกวินัย
นอกจากไม่ได้สุข
กลับสร้างทุกข์และสร้างภัย
เหมือนดื่มยาพิษไป
โดยเข้าใจว่าเป็นยา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ต.ค.๒๕๖๒