สมานัตตตา

สมานัตตตา
การรักษาระดับใจ
มั่นคงดำรงไว้
อยู่แต่ในคุณความดี
ฐานะหรืออื่นใด
แม้เปลี่ยนไปก็ตามที
ความดีที่เคยมี
ยังคงที่มิเปลี่ยนไป
ท่านว่าธรรมข้อนี้
หากใครมีประจำไว้
ญาติมิตรจะซึ้งใจ
คนทั่วไปก็ชื่นชม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ต.ค.๒๕๖๒