อัตถจริยา

อัตถจริยา
การมุ่งหน้าทำประโยชน์
สิ่งใดที่มีโทษ
งดเว้นไปไม่กระทำ
ธรรมนี้พระสอนว่า
มีคุณค่าอันเลิศล้ำ
เป็นคุณเครื่องน้อมนำ
ความสุขแท้แก่สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ต.ค.๒๕๖๒