อันทานคือการให้

อันทานคือการให้
ด้วยมีใจคิดเอื้อเฟื้อ
มุ่งหมายจะแผ่เผื่อ
ความสุขไปให้แก่กัน
ท่านว่าธรรมข้อนี้
ทุกคนมีศรัทธามั่น
จักเชื่อมความสัมพันธ์
ให้สังคมเกิดกลมเกลียว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ต.ค.๒๕๖๒