หมั่นเก็บ

อันว่า ของที่มาก
ล้วนมาจากของที่น้อย
น้ำหยดทีละหน่อย
ให้เต็มขันได้ฉันใด
เงินทองของมีค่า
ที่ได้มาหมั่นเก็บไว้
นานเข้าก็มากได้
ประดุจกันฉันนั้น แล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ต.ค.๒๕๖๒