กัลยาณมิตตตา

ทรัพย์ยศและความรู้
ล้วนมีอยู่ที่บุคคล
จะได้เป็นของตน
เพราะมีคนเขาให้มา
คบหากับคนดี
จึงมากมีซึ่งคุณค่า
กัลยาณมิตตตา
พาไปหาความเจริญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๓๐ ต.ค.๒๕๖๒