เพียรทำสิ่งที่มี

เพียรทำสิ่งที่มี
ถูกวิธีและจริงจัง
ไม่คิดและไม่หวัง
การอ้อนวอนขอพรใคร
ชื่อว่าปฏิบัติ
อริยสัจที่ตรัสไว้
สัทธาและทำได้
ย่อมช่วยให้พ้นทุกข์จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ พ.ย.๒๕๖๒