มหิจฉตา

คำว่า มหิจฉตา
ท่านแปลว่า ความอยากใหญ่
คือคิดอยากจะได้
โดยที่ไม่รู้จักพอ
ได้มาสักเพียงใด
ไม่จุใจอยากได้ต่อ
บาปนี้เป็นเหตุก่อ
ความวุ่นวายให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ พ.ย.๒๕๖๒