คนที่พึ่งตนได้

คนที่พึ่งตนได้
และยังให้คนพึ่งพา
ผู้นี้พระสอนว่า
สมคุณค่าความเป็นคน
ความเพียรเป็นที่หนึ่ง
สร้างที่พึ่งให้แก่ตน
การให้เป็นกุศล
ทำให้คนได้พึ่งพา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ พ.ย.๒๕๖๒