หาความสุขจากกายใจของตน

ผู้หาความสุขได้
จากกายใจของตนเอง
ท่านว่าเป็นคนเก่ง
เป็นคนที่มีปัญญา
สติดูกายใจ
ของตนไว้ทุกเวลา
ไม่ปล่อยให้คลาดคลา
ดับปัญหาได้ทั้งปวง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ พ.ย.๒๕๖๒