อดีตที่ผ่านไป

อดีตที่ผ่านไป
จำมาใช้เพื่อศึกษา
ย่อมให้ซึ่งคุณค่า
แก่ชีวิตและจิตใจ
สิ่งไหนให้ทุกข์โทษ
ไร้ประโยชน์ก็ทิ้งไป
ที่ดีนำมาใช้
ย่อมเป็นทางสร้างปัญญา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ พ.ย.๒๕๖๒