อดีตที่ขื่นขม

อดีตที่ขื่นขม
ให้ระทมให้แค้นใจ
คำพระท่านสอนไว้
ควรลืมไปอย่าจดจำ
การจำเรื่องไม่ดี
ใจย่อมมีแต่ตกต่ำ
กลายเป็นอาจิณกรรม
ความมืดมิดอวิชชา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ พ.ย.๒๕๖๒