รูป เสียง กลิ่น รส และ โผฏฐัพพะ

รูป เสียง กลิ่นและรส
โผฏฐัพพะ ห้าประการ
คำพระท่านเรียกขาน
ว่าบ่วงมารเครื่องผูกใจ
ที่งามทำให้จิต
เฝ้าครุ่นคิดอยากจะได้
ได้แล้วอยากได้ใหม่
ถูกมารลากไปจากธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ พ.ย.๒๕๖๒