ขันติ ความอดทน

ขันติ ความอดทน
คิดเหตุผลด้วยปัญญา
เห็นโทษความโกรธา
และคุณค่าความอดทน
ดับโกรธและอาฆาต
พยาบาท อกุศล
หมดไปจากใจตน
ย่อมเป็นคนไม่มีเวร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ พ.ย.๒๕๖๒