มองเห็นแต่ตัวทุกข์

มองเห็นแต่ตัวทุกข์
ที่ลามลุกอยู่ทั่วไป
แต่ตัวสมุทัย
อยู่ที่ไหนไม่รู้จริง
อย่างนี้พระสอนว่า
ดับปัญหาได้ยากยิ่ง
ตัดหนามได้แค่กิ่ง
ย่อมพ้นภัยได้ไม่นาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ พ.ย.๒๕๖๒