แข่งขันกันทำความดี

ท่านว่าการแข่งขัน
โดยแข่งกันทำความดี
คิดค้นหาวิธี
มาอำนวยช่วยสังคม
คู่แข่งมากเท่าไร
ควรมีใจคิดชื่นชม
ไม่ควรไปขู่ข่ม
หรือไปจัดว่าศัตรู
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ธ.ค.๒๕๖๒