ขันธมารเป็นภัยยิ่งใหญ่จริง

อันแขนขา เมื่อครา ยังหนุ่มแน่น
เคยโลดแล่น ปีนป่าย ได้ทุกที่
แต่ยามถูก ชรา มาย่ำยี
บันไดมี สามขั้น มันแสนไกล
แม้มูตรคูถ ที่ไหล จากกายตน
จะลุกหนี ให้พ้น ยังมิไหว
ต้องนั่งนอน ทนทุกข์ คลุกเคล้าไป
ขันธมาร เป็นภัย ยิ่งใหญ่จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๒