แบกศรัทธา

….มา อนุสฺสเว
……..ฯเปฯ
….มา สมโณ โน ครุ

อันว่า มนุษย์เรา
แบกภูเขาไว้บนบ่า
บางทียังเบากว่า
แบกศรัทธาไว้ในใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ม.ค.๒๕๖๓