จะร่วมกับฝ่ายใดต้องหนักในเหตุและผล

สงครามความโหดร้าย
ถึงล้มตายเป็นก่ายกอง
มักทำเพื่อสนอง
ตัณหาของคนบางคน
จะร่วมกับฝ่ายใด
ต้องหนักในเหตุและผล
เขาทำเพื่อส่วนตน
หรือทำไปให้ส่วนรวม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ม.ค.๒๕๖๓