มานะทิฐิและตัณหา

อันมูลเหตุแห่งศึกและสงคราม
ที่ลุกลามเคี่ยวเข็ญตามเข่นฆ่า
เพราะมานะทิฐิและตัณหา
ทั้งสามนี้เข้ามาบัญชาใจ
ความถือดี และมี ความเห็นผิด
อันเกิดจาก ดวงจิต คิดอยากได้
คำของพระ สอนว่า มหาภัย
ทำเรื่องเล็ก ให้ใหญ่ ดุจไฟลาม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ม.ค.๒๕๖๓