ผู้ใหญ่ประพฤติตน

ผู้ใหญ่ประพฤติตน
ให้เป็นคนมีศีลธรรม
คือพรอันเลิศล้ำ
ต่อพวกเขาเยาวชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ม.ค.๒๕๖๓