สังคมเกิดวิบัติ

สังคมเกิดวิบัติ
ช่วยกำจัดให้หมดไป
เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ให้คนมาสามัคคี
ปราชญ์ว่า ท่านผู้ใด
กระทำได้ดังกล่าวนี้
จึงเรียกว่าคนดี
มีปัญญาสามารถจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ม.ค.๒๕๖๓