ใจเขาใส่ใจเรา

ใจเขาใส่ใจเรา
ไม่คิดเอาแต่ใจตน
จะช่วยให้ใจคน
น่าเชิดชูและบูชา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ม.ค.๒๕๖๓