ฉันทะ ความพอใจ

ฉันทะ ความพอใจ
ความรักในกิจการงาน
เป็นธรรมเครื่องประสาน
จิตวิญญาณกับความดี
ให้อยู่คู่กันไป
โดยมิให้คิดหน่ายหนี
ท่านว่าธรรมข้อนี้
เหตุให้เสร็จสำเร็จการ
ฉันทะจะเกิดมา
เมื่อเห็นค่าของการงาน
ว่าจะช่วยบันดาล
ความสุขแท้ให้แก่ตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ม.ค.๒๕๖๓