คำว่า วิมังสา

คำว่า วิมังสา
คือปัญญาคิดเรื่องงาน
หาทางให้พ้นผ่าน
อุปสรรคสู่หลักชัย
และหาสิ่งเกื้อกูล
มาเพิ่มพูนให้มากไว้
ธรรมนี้จะช่วยให้
งานน้อยใหญ่เสร็จสมปอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ม.ค.๒๕๖๓