กาฝาก

กาฝาก
กาฝาก

กาฝากคือต้นไม้
ที่อาศัยต้นไม้อื่น
ตนเองยิ่งยั่งยืน
ต้นไม้อื่นยิ่งเฉาตาย
บางคนเหมือนกาฝาก
เป็นผู้มากด้วยอบาย
ครอบครัวล่มสลาย
เพราะพวกเขาเฝ้าเกาะกิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.พ.๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๙ น. งานไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น

ไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น 2562
ไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น 2562

ขอเชิญศิษยานุศิษย์พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) ทุกท่าน

เข้าร่วมพิธี ไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อเปิ่น ณ วัดบางพระ

ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๙ น.

ประวัติไหว้ครูวัดบางพระ

คำพูดไม่ตรงกับใจ

คำพูดไม่ตรงกับใจ
คำพูดไม่ตรงกับใจ

คำพูดกับจิตใจ
ทั้งสองไม่ได้ตรงกัน
ท่านว่าคนอย่างนั้น
คือคนที่มีมายา
มายา มลทินใจ
ทำคนให้ด้อยคุณค่า
จากเคยน่าบูชา
เป็นไม่น่าไว้วางใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.พ.๒๕๖๒

ร่างกายกับความดี

ร่างกายกับความดี

ร่างกายกับความดี
ทั้งสองนี้ต่างกันไกล
ร่างกายแตกดับได้
แต่ความดีนี้ถาวร
ดังนั้น เหล่าบัณฑิต
จึงไม่คิดไม่เดือดร้อน
แม้ตนต้องมัวยมรณ์
เพื่อกระทำซึ่งกรรมดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.พ.๒๕๖๒

พุทธบริษัทต้องมาวัดไม่ยกเว้น

เป็นพุทธบริษัท
ต้องมาวัดไม่ยกเว้น
บางคนมาตอนเป็น
บางคนมาเวลาตาย
มาวัดเวลาเป็น
ได้บำเพ็ญบุญมากมาย
มาวัดเวลาตาย
เพื่อญาติมิตรอุทิศบุญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ม.ค.๒๕๖๒

หนามยอกใช้หนามบ่ง

หนามยอกใช้หนามบ่ง

หนามยอกใช้หนามบ่ง
บ่งให้ตรงที่หนามตำ
หนึ่งในหลายถ้อยคำ
ที่ชี้ทางล้างแค้นกัน
ล้างแค้นด้วยชั่วร้าย
นั้นอย่าหมายความสุขสันติ์
กรรมเวรจักผูกพัน
แก้แค้นกันตลอดไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ม.ค.๒๕๖๒