ทุกสิ่งพระสอนไว้

ทุกสิ่งพระสอนไว้
ว่าอย่าได้ไปยึดมั่น
เพราะว่าสิ่งเหล่านั้น
ล้วนแปรผันตามปัจจัย
อดีตเคยมีค่า
ครั้นเวลาเนิ่นนานไป
กลับเป็นล้าสมัย
ถ่วงโลกไว้ก็มากมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

ร่างกายกับความดี

ร่างกายกับความดี
ทั้งสองนี้ต่างกันไกล
ร่างกายแตกดับได้
แต่ความดีนี้คงทน
ดังนั้น ชาวบัณฑิต
จึงไม่คิดไม่กังวล
แม้กายต้องแตกป่น
เพื่อใช้ทำคุณความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕

ฉันทะ ความพอใจ

ฉันทะ ความพอใจ
และได้ทำในสิ่งนั้น
นี้คือเหตุสำคัญ
อันจะนำความสุขใจ
ฉันทะในกุศล
ย่อมส่งผลอันยิ่งใหญ่
เพราะนั่นเป็นเหตุให้
พากเพียรทำคุณความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕

หนักแน่นในยามทุกข์

หนักแน่นในยามทุกข์
ในยามสุขเสงี่ยมใจ
กล้าหาญยามมีภัย
เอาใจใส่การศึกษา
อายชั่วกลัวบาปกรรม
ไม่คิดทำความชั่วช้า
ผู้นี้นักปราชญ์ว่า
ควรเป็นใหญ่ในหมู่ชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๙ พ.ย. ๒๕๖๕

สัจธรรม

ร่างกาย, พระจอมปราชญ์
ว่าถูกชาติให้เกิดมา
จากนั้นถูกชรา
เฝ้าติดตามมาย่ำยี
อีกทั้งความเจ็บป่วย
ก็มาช่วยกระหน่ำตี
สุดท้ายดวงชีวี
มรณะมาตัดรอน
นี้คือสัจธรรม
ที่พระนำมาสั่งสอน
ให้เกิดเอื้ออาทร
ไม่รังเกียจหยามเหยียดกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕

คนผู้จะสุขได้

คนผู้จะสุขได้
ต้องอาศัยหรือต้องมี
สิ่งนั้นและสิ่งนี้
ตรงกับที่ตนพอใจ
ผู้นั้นยากนักหนา
ที่จะหาความสุขได้
สรรพสิ่งพระสอนไว้
ล้วนตกในอนัตตา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕

อยู่ร่วมกับชาวโลก

อยู่ร่วมกับชาวโลก
ก็มีโชคไม่มีภัย
คนเดียวก็อยู่ได้
สงบใจไม่ฟุ้งซ่าน
นี้คือผู้พ้นทุกข์
มีความสุขทุกสถาน
เกิดจากจิตวิญญาณ
อันซาบซึ้งถึงธรรมจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕

มนุษย์หลังความตาย

มนุษย์หลังความตาย
ส่วนร่างกายล้วนผุพัง
ชั่วดีเท่านั้นยัง
คงทนอยู่คู่โลกา
ความชั่วใครทำไว้
หลังตายไปคนยังด่า
ความดีใครทำมา
สิ้นชีวาคนยังชม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ความจริงปรมัตถ์

ความจริงปรมัตถ์
ที่ท่านจัดว่าสูงสุด
และจริงโดยสมมุติ
คือเครื่องมือสื่อสัมพันธ์
ขึ้นชื่อว่าความจริง
ล้วนเป็นสิ่งต้องถือมั่น
อีกหนึ่งที่สำคัญ
ไม่ควรทิ้งคือจริงใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕

เส้นทาง

เส้นทางแม้มากมาย
แต่ทุกสายมีปลายทาง
สั้นบ้างและยาวบ้าง
ต่างสิ้นสุดที่จุดหมาย
แต่คนผู้เดินทาง
บ้างไปถึงจุดสุดท้าย
บ้างพบอันตราย
ในระหว่างทางก็มี
ชีวิตของมนุษย์
ก็ประดุจทางเหล่านี้
บ้างเดินไปถึงที่
บ้างอับปางเสียกลางคัน
พระว่าบุญกุศล
ประจำตนนี้สำคัญ
เป็นทั้งเครื่องป้องกัน
และเสบียงเครื่องเลี้ยงตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๕