ขันติ ความอดทน

ขันติ ความอดทน
ใช้ผจญอุปสรรค
ทำใจให้แน่นหนัก
ไม่ยอมแพ้แก่อารมณ์
อารมณ์ทั้งนอกใน
รู้อดใจรู้จักข่ม
ความทุกข์ความระทม
ย่อมหมดทางย่างเข้ามา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

ที่มาของปัญหา

ที่มาของปัญหา
ตัวอัตตาก็สำคัญ
ความคิดแบ่งฝ่ายกัน
ว่าพวกฉันหรือพวกใคร
ท่านว่าความคิดนี้
ทำให้มีใจแคบไป
ปัญหายิ่งกว้างใหญ่
เกิดแบ่งข้างทางสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

บุคคลผู้รู้จบ

บุคคลผู้รู้จบ
กายใจครบทุกประการ
และดับอุปาทาน
ย่อมสังหารหมู่มารได้
กายใจหรือขันธ์ห้า
มารมักมายึดครองไว้
เมื่อมารนั้นหมดไป
ความทุกข์ใจย่อมไม่มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

ทุกสิ่งที่เกิดมา

ทุกสิ่งที่เกิดมา
พระสอนว่าล้วนดับไป
รู้และทำใจได้
เกิดอะไรไม่ฟุบฟู
นี้จัดเป็นปัญญา
อันนับว่ายอดความรู้
สามารถนำไปสู่
ความพ้นทุกข์พบสุขจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

ที่ตั้งความวิวาท

ที่ตั้งความวิวาท
เหล่านักปราชญ์ว่ามีสอง
ฝ่ายหนึ่งได้ครอบครอง
อีกฝ่ายปองคิดอยากได้
ต่างฝ่ายต่างรักษา
ตัวตัณหาของตนไว้
จึงก่อให้เกิดภัย
ลุกลามไหม้ถึงสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

สังคมเกิดวิบัติ

สังคมเกิดวิบัติ
ใครกำจัดให้หมดไป
เขาคือผู้ยิ่งใหญ่
อันควรคู่การบูชา
แต่ผู้ทำได้จริง
นั้นยากยิ่งที่จะหา
ผู้เก่งแต่วาจา
หาไม่ยากมีมากมาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

เส้นทางที่เดิน

เส้นทางที่เดินมา
เป็นเวลาอันยาวนาน
เวียนวนไม่พ้นผ่าน
อนธการได้สักที
ทั้งที่เส้นทางใหม่
ที่ไปได้ยังมากมี
ก็ใช้แต่ทางนี้
นั้นเพราะพิษอวิชชา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

อัตตาธิปไตย

อัตตาธิปไตย
ทำอะไรตามใจตน
หากโลกไม่มีคน
สามารถทำตามปรารถนา
ถ้ายังมีคนอื่น
อยู่ร่วมพื้นพสุธา
ทำตามกติกา
นักปราชญ์ว่าเกิดมงคล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

จิตใจของมนุษย์

จิตใจของมนุษย์
สำคัญสุดท่านสอนไว้
ซึมซับทุกสิ่งได้
ทั้งใกล้ไกลและชั่วดี
สติเครื่องสังวร
กลั่นกรองก่อนอย่างถ้วนถี่
รับไว้แต่สิ่งดี
คือทางรอดและปลอดภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

สรรพสิ่งสรรพสัตว์

สรรพสิ่งสรรพสัตว์
ที่อุบัติก่อเกิดมา
สุดท้ายล้วนหายหน้า
ต้องอำลาจากโลกไป
พยานในเรื่องนี้
คือผู้ที่เคยยิ่งใหญ่
บัดนี้ เรารู้ได้
ก็เพียงแต่แค่ตำนาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๕